Р е з ю м е

на законодателното проучване

 

     Законодателното   проучване   на   тема   “Разрешения  в  Европейското   законодателство   на   проблемите   на
 хомосексуализма  (цивилистични  и  наказателноправни  аспекти)” е насочено  към  изследване на нормативните
 решения  по  проблемите,  породени  от  дискриминационни  и  антидискриминационни  разпоредби  и  празноти  в
 правната регламентация.

     Направен е сравнителноправен анализ в следните направления:

  • Международни актове на Съвета на Европа и актове на Европейския съюз;
  • Национално законодателство на държави - членки на Европейския съюз;
  • Национално законодателство на други европейски държави;
  • Национално законодателство на държави от Северна Америка;
  • Законодателство на Република България.

     Проблематиката е изследвана в два аспекта:

  • гражданскоправен
  • наказателноправен

     I. Източници

     Проучването показва  липса  на изрична, още по-малко, на изчерпателна законова уредба в отделните държави.
 Откриват   се   отделни, 
фрагментарни   законови   решения.   Съществуват  и  дискриминационни  положения  и
 практики.  В  антидискриминационните  разпоредби  най-често  признакът  “сексуална  ориентация  липсва.

     Все   по-нарастващо   значение   има   съдебната   практика,   която   извлича   забраната  за  дискриминация  по
 тъклувателен път.

     ІІ. Конституционна уредба

     Голямата  част  основни  закони  съдържат   изрични   антидискриминационни   норми.  В  конституциите обаче
 хомосексуалната   ориентация   липсва   като   антидискриминационен   признак.   Забраната   за  дискриминация,
 основана   на  хомосексуална   ориентация   се  извлича   на   по-широка  основа,   например:  принадлежност  към
 определени социални групи (Полша, Русия), начин на живот (Швейцария).

     Има   обаче  и   конституции   (Финландия,   Германия - Берлин,   Бранденденбург,  Тюрингия),  които   изрично
 посочват  този  признак и забраняват дискриминацията  на основа на сексуална ориентация, наред с пол, възраст,
 произход, религия, здравословно състояние.

     IIІ. Брак и фактическо съжителство

     Граждански  брак между  хомосексуални  двойки е разрешен в Холандия с изменението на Гражданския кодекс
 от  1  април  2001г.  Допуска  се  фактическото  съжителство  да  бъде  превърнато  във  формално  сключен  брак.
 Разликата в правните  последици  на  браковете, сключени  между  хетеросексуални  и  хомосексуални  двойки  е
 относно  действието  на  презумпцията  за  бащинство, осиновяването на дете с чуждо гражданство. Последното е
 допустимо само за хетеросексуални семейства.

     Признаването и уреждането на правните  последиците на фактическите  съжителства е  най-разпространеният
 законов подход за признаване правата на съжителстващите хомосексуални партньори.

     Уреждат  се  два  вида  фактическо  съжителство- регистрирано  и  нерегистрирано.  Партньорите  по  тях  имат
 права от семеен,  граждански  и  друг  характер, както при хетеросексуалните съжителства. Не съществува обаче
 никъде пълно приравняване с правата по сключените бракове
.

     Регистрирани   фактически   съжителства   има  в  Белгия,  Германия,  Дания,  Ирландия,  Испания,  Исландия,
 Италия - Флоренция и Пиза, Норвегия, Португалия, Франция, Холандия и Швеция.

     В Германия  специален  Закон за регистрираното  фактическо  съжителство  дава  подробна  уредба на формата
 и предпоставките, които трябва да са изпълнени, за да е налице регистрирано фактическо съжителство:

  • лицата да са от един и същи пол;
  • да изразят лично и едновременно волеизявление да основат трайно съжителство;
  • партньорите да уредят имуществените отношения – режим на разделност или общност на придобитото.

     Правни  последици  от  регистрираното  фактическо  съжителство  в  Германия  са  възможност  за  промяна на
 името, право на издръжка и др.

     Нерегистрираните  съжителства  са   признати  в  Швеция  и  Унгария.  Законът  за  домашното  съжителство  в
 Швеция  изисква  партньорите  да  са  живели  заедно   достатъчно   дълго  време,  да  имат  общо  домакинство  и
 да  е  спазено  изискването  за  навършени  18  години.   Домашното   съжителство  дава  право  на  общо  ползване
 на жилището и  на  вещите, придобиване  на  общо  имущество,  право  на  разделяне  на  общото  имущество  след
 прекратяване на съжителството.

     Възприетите  решения за хетеросексуалните  съжителства, поради липса на изрична забрана, често се прилагат
 и към хомосексуалните съжителства.

     ІV.Осиновяване

     В голяма част от изследваните  държави  хомосексуалните  двойки  нямат  право  да осиновяват деца. Така е в
 Русия, Полша, Финландия, Ирландия, Италия, Швеция, Испания.

     Установи  се, че в Холандия лицата с хомосексуална  ориентация  могат  да  осиновяват. Предвидена е забрана
 само за осиновяване на деца с чуждо гражданство.

     Съдебната практика на Италия не разрешава осиновяване от самотни майки и лесбийки.

     В Германия  законът не предвижда  право  на  хомосексуалните  двойки да осиновяват деца, но няма и изрична
 забрана.

     Хомосексуалната ориентация не е абсолютно  основание за лишаване от родителски  права  върху  собствените
 деца.  Съдът   решава   въпроса,   ръководейки   се   от  интереса  на  детето - Италия,  Русия,  Полша,  Финландия,
 Франция.

     Липсват  законови  уредби  за  изкуственото  оплождане  на  жени  със  сексуална  ориентация  към  същия  пол
 в Русия, Полша, Финландия, Ирландия.

     V. Наследсвени права

     Липсата  на  легална  възможност за сключване на брак между лица с хомосексуална ориентация не позволява
 наследяване  по  закон  между  партньорите - Русия, Полша, Италия,  Ирландия,  Швейцария,  Австрия, Румъния,
 Унгария.

     Законодателството на Финландия  дава  възможност  на  преживелия партньор да наследи починалия, с когото
 са живели във фактическо съжителство и са имали общо дете.

     Наследствени права на  хомосексуалните  партньори  са  предвидени в законодателствата на кантоните Берн и
 Цюрих в Швейцария, Испания, Швеция. В Германия преживелият  партньор конкурира наследниците от всички
 редове.

     VІ. Трудови права

     В повечето от разглежданите  държави  липсва  изрично уредена законова забрана за дискриминация на основа
 на сексуална  ориентация. Тя  следва  от  общата  антидискриминационна  уредба  в  конституциите  и  трудовите
 закони- Русия, Полша, Австрия, Швейцария, Ирландия,  Италия.  Изрична  забрана  за  дискриминация,  основана
 на сексуална ориентация има в Дания, Люксембург, Франция.

     Финландският наказателен  кодекс дава наказателноправна защита на трудовите права на хомосексуалистите.
 Предвидени са наказания за работодателите.

     VІІ. Военна повинност

     Военната повинност е задължителна без оглед сексуална ориентация в Швейцария, Ирландия, Русия, Швеция.

     Хомосексуалната  ориентация  като  основание  за  освобождаване от военна  служба  не е предвидена изрично,
 но се извлича по тълкувателен път в Полша, Австрия, Италия, Финландия.

     В Гърция хомосексуализмът е забранен  сред  офицерския  състав  на  въоръжените сили. Ако се окаже, че едно
 лице е хомосексуалист, то е длъжно  да  подаде  оставка.  Лицата  от  редовната  военна  служба се освобождават,
 независимо от тяхното изрично желание да служат. Така е уреден въпросът и в Португалия.

     Изрична забрана за военна служба (някои военни чинове) е предвидена в САЩ.

     VІІІ. Право на убежище

     Женевската   конвенция  за  статута   на   бежанците  в  чл. 1А  ал. 2  посочва  основанията - отделните  видове
 дискриминация,   при   които   едно    лице   може   да   бъде   признато   за  бежанец.  Включени  са  раса,  религия,
 националност, принадлежност  към  определена  социална група, политически убеждения. Принадлежността към
 определена  социална  група в някои  държави се тълкува  разширително, като обхваща и лицата с хомосексуална
 ориентация.

     Право на убежище при  преследване  на  основание  сексуална  ориентация  се  предоставя в страни като САЩ,
 Финландия, Ирландия, Канада, Австрия, Исландия.

     Държавите  поставят  изискване   за  представяне  на  доказателства  за  преследване  в  съответната  държава.
 В случай, че бъде установено съществуването  на такова преследване лицето може да получи права на имигрант.

     Във Финландия право на постоянно  местожителство  се  предоставя  на  хомосексуални  двойки, които трябва
 да докажат, че са живели във фактическо съжителство поне една година.

     В  Австрия  законът  за  правото   на  убежище  от  1991 г.  предвижда,  че  преследване  основано  на  сексуална
 ориентация  може  да  бъде  причина  за   дискриминация  и  това  е  предпоставка  за  предоставяне  на  право  на
 убежище.

     През 1997 г. Великобритания  внася  съществени  промени в имиграционната си политика спрямо партньори от
 един и същ пол. Хомосексуалният партньор на гражданин на Великобритания, на страна - членка на Европейския
 съюз   или   на   постоянен   жител   на   Великобритания,  може  да  получи  разрешение  да  остане  в  кралството.
 Всеки човек, който е преследван  заради  неговата  сексуална  идентичност  и който  не е бил  защитен  от  своето
 правителство, може  също да  потърси  убежище  във Великобритания.
Това се отнася, както за мъжете, така и за
 жените с хомосексуална ориентация.

     Канада не предоставя право на убежище по признак  сексуална  ориентация,  но  министърът  на  правосъдието
 може да откаже да екстрадира дадено  лице по молба на друга държава, ако искането за екстрадиция е направено
 с цел преследване или наказание на лицето на основание сексуалната ориентация.

     ІХ. Право на сдружаване

     В повечето от изследваните  държави  правото  на  сдружаване  на  лицата  е  закрепено  като  основно  право в
 Конституциите.  Поради  общия   характер  на  разпоредбите,  сдружаването  по  признак  сексуална  ориентация е
 допустимо  на общо основанние. Само когато това би  довело  до  противоречие с Конституцията  и  императивни
 законови разпоредби сдружаването е забранено - Полша, Русия, Италия, Швейцария, Канада.

     Х. Наказателноправана уредба

     В почти всички държави се наказват хомосексуалните действия, които се осъществяват с употреба на насилие
 - САЩ, Италия, Франция, Русия, Полша.

     Наказуеми  са  и  хомосексуалните  действия  с  лица, ненавършили  определена  възраст -САЩ, Италия, Русия,
 Полша, Австрия, Великобритания, Унгария, Словения, Германия, Франция. Законодателствата  обаче определят
 различна възраст ( възраст на съгласие ). Напр.: Гърция - 15, Португалия - 16, Исландия - 14години.

     В Наказателния кодекс на Швеция  има  разпоредби, насочени  срещу  прояви  на омраза към хомосексуалисти.
 Законът се прилага
, само ако  дискриминацията е насочена  към  отделния  човек. В този  смисъл  не  се  обхваща
 дискриминацията спрямо организациите им.

     Наказуеми са клеветата и обидата на лица с хомосексуална ориентация (Швеция).

     Наказуеми са и хомосексуалните действия при използване на положение на зависимост, изнудване (Русия).

     В Румъния са съставомерни и изкушаването и съблазняваненето с цел  принуждаване  към  полов акт с лице от
 същия пол.

     Шведското   правителство  назначава  омбудсман,  с  компетентност  да  разглежда  случаи  на  дискриминация
 срещу хомосексуалисти
.

     XI.Тенденции

     В хода на  изследването  при  съпоставка  на  отделните  законодателства  се  откриват  следните  положения  и
 тенденции:

     Липсва  системна  и  пълна  уредба,  отстраняваща  дискриминацията  на  лицата с хомосексуална  ориентация.
 Изричните законови решения по проблемите са малко на брой, инцидентни и по отделни въпроси.

     Разкрива се динамика  на  законодателството и тенденция на решаване на проблемите, както от цивилистичен,
 така и от наказателноправен характер.

     Очертава се тенденция на признаване на фактическото съжителство и брака между хомосексуалисти.

     За отношенията в семейството се налага  линия на  приравняване правата и задълженията на хомосексуалното
 фактическо съжителство с тези, предоставени на хетеросексуалните партньори и на съпрузите.

 

  закони   главна