Не  мога  да  гарантирам  абсолютната  точност.
              на превода. Ако желаете да видите оригиналната
              декларация   на   Английски -  натиснете 
     ТУК

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  СЕКСУАЛНИТЕ  ПРАВА

 

    Сексуалноста е неразделна  част от  личноста  на всяко човешко същество. Тя се развива напълно в зависимост
 от задоволяването  на  основните  човешки  нужди,  като  желанието  за  контакт, интимност, емоционален израз,
 удоволствие,  нежност и  любов.  Сексуалноста  се   изгражда   посредством   взаимодействие  между  индивида  и
 социалната  структура. Пълното развитие  на  сексуалноста е съществена  за индивидуалното, междуличностното
 и социалното добруване.

    Сексуалните   права   са   универсални   човешки   права,   базиращи  се   на   присъщит е  им   човешка   свобода,
 достойнство  и  равенството  между  всички  хора.  Определяйки  здравето като  фундаментално  човешко  право,
 сексуалното  здраве  се  явява  като  основно  човешко  право.  За  да  обезпечим  това  човешко и социално право
 на сексуално  здраве, посочените  по-долу  сексуални  права  трябва да  се зачетат, поощрят, уважат, и защитят от
 цялото  общество докрай. Сексуалното  здраве е резултат от среда, в която са приети, уважавани  и  упражнявани
 тези сексуални права.

  1. Право  на  сексуална  свобода.  Сексуалната  свобода  позволява  на  всяка  личност  да  изрази  своя сексуален
      потенциал.  Обаче  това  изключва  всички форми на сексуална принуда, сексуална експлоатация, и сексуална
      злоупотреба, в каквото и да е време или ситуация от живота на човека.

  2. Право   на   сексуална   автономия,  сексуален   интегритет,  и   сексуална   сигурност.   Тези   права   включват
      възможноста  да  се  взимат   автономни   решения   относно  сексуалния  живот  на  личноста  в  контекста  на
      личностната и социалната етика. Тези  права също така включват правото на личноста на контрол над тялото
      си, и недопускане на мъчения, осакатяване или насилие от какъвто и да било вид.

  3. Право на сексуално уединение. Това  включва  правото на  индивидуален  избор на личноста за мястото и вида
      на интимноста, дотолкова, доколкото не се накърняват сексуалните права на други личности.

  4. Право  на  сексуална  справедливост.  Това  се  отнася  към  правото на личноста да е свободна от каквито и да
      било  форми  на  дискриминация,  без  значение  на  пол, сексуална  ориентация, възраст, социална  класа, раса,
      религия, физическа или емоционална инвалидност.

  5. Право  на  сексуално   удоволствие.   Сексуалното   удоволствие,   включително  автоеротизма,  е  източник  на
      физическо, психологическо, интелектуално и емоционално добруване.

  6. Право на емоционално сексуално изразяване. Сексуалното изразяване е нещо повече от еротично удоволствие
      или сексуален  акт. Личноста  има  право  да  изрази своята сексуалност посредством комуникация, докосване,
      емоционално изразяване и любов.

  7. Право на свободни сексуални връзки. Това  включва  правото на личност да реши  сама, дали ще сключва брак
      или не, правото на развод, и правото да установява други законни сексуални връзки.

  8. Правото  на  личноста  да  взима  свободно  и  отговорно  репродуктивни  решения.  Това  включва  правото  на
      личноста  да реши дали да има деца или не, броя на децата, които ще има, възрастовата разлика между децата,
      и правото на пълен достъп до средствата за регулиране на плодовитоста.

  9. Правото  на   сексуална   информация   базирана   на   научни   достижения.  Това  право  умолява  сексуалната
      информация да бъде събирана и предоставяна на всички и на всички социални нива.

 10. Право на  пълноценно  и  всестранно  сексуално  образование.  Това  е  непрекъснат  процес  и  продължава  от
       раждането  на  личноста, през  целия й живот. Сексуалното  образование  трябва да включва всички социални
       институции.

 11. Право на сексуално здравеопазване. Сексуалното здравеопазване трябва да бъде достъпно за предотвратяване
       и лечение на всички видовe сексуални разстройства, проблеми и болести.

СЕКСУАЛНИТЕ ПРАВА СА ФУНДАМЕНТАЛНИ И УНИВЕРСАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА

 Тази декларация за сексуалните права е приета на XIII Световен Конгрес по секология 1997 г. Валенсия Испания
 Декларацията е ревизирана и възприета на Генералната Асамблея на Световната Асоциация по сексология на 26
 Август 1999 г. на XIV Световен Конгрес по сексология в Хотг-Конг - НР Китай.

  Превод - bglesbian
  Copyright © 2001-2002 Bglesbian - Всички права запазени

 

 закони   главна