Нетрадиционното семейство от лесбийки

 

     През 70-те години  рязко се увеличи  броя  на  майки-лесбийки, опитващи  да  вземат  децата  при  себе  си, след
 развод. Тези жени  са сключвали  хетеросексуални  бракове  и  са  родили  своите  деца,  още  преди  да  стъпят  на
 пътя на лесбийските отношения. В болшинството  случаи, на тях е  отказано  осиновяване,  тъй  като  в  резултат Нетрадиционното семейство от лесбийки
 
на наблюдения на необичайни модели сексуално поведение, било установено,
 че  децата  ще  тръгнат  по   пътя   на   нетипично   полово   развитие   или  ще
 изпитват  поведенчески  и  емоционални  проблеми,  свързани с  надсмешките
 и  неодобрението  на  своите  връстници. В последно време се водят  дискусии
 по повод това възможно ли е да се позволи на майка-лесбийка осиновяването
 и  възпитанието  на  деца.  Съдебните  спорове   събудиха  научния  интерес  и
 неотдавна  бяха  проведени  няколко  емпирични  изследвания,  посветени на
 особеностите  на  деца,  израснали  с  майки  лесбийки.  За  децата,  възпитани
 от  хомосексуални  бащи,  се  знае твърде малко. В случаите на развод, поради
 мъжки  хомосексуализъм,  съдът  присъжда   практически   винаги   детето  на
 майката.  В  болшинството  изследвания  на  лесбийски  семейства,  децата  на майки - лесбийки са съпоставяни с
 децата  на  самотни  хетеросексуални  майки.  Общото в тези  два типа семейства е това, че децата се възпитават
 в  отсъствието  на  бащи,  а  различното - сексуалната  ориентация  на  майката. Така че, всички  различия между
 децата, израснали в тези семейства, могат да бъдат обяснени със сексуалната ориентация на майката.
    Изследванията по  принцип са концентрирани върху два въпроса, най-значими при воденето на съдебни спорове
 и взимане на съдебно решение за присъждане на опека: половото развитие и психиатричните проблеми на децата
 Проучванията показаха,  че  половата   идентичност   на   децата  от  лесбийски  семейства  съответства  напълно
 на физическия  им  пол. Не бе открито  различие (нито  при  момичетата, нито  при  момчетата) и  при  сравнение
 на ролята на пола в поведението на децата  от  двата  типа  семейства.  Майките - лесбийки,  както  стана  видно,
 предпочитат да  купуват  на децата  си  разнообразни  играчки и за двата  пола, докато  хетеросексуалните  майки
 следват обичайното  разделение (за  момичетата - кукли и посуда, за момчетата - коли  и оръжие). Обаче в избора
 на играчките, предпочитани  за  игри  и  хоби, децата и от двете групи  са  ориентирани  достатъчно  традиционно.
 Психиатричните  изследвания   показаха   отсъствие   на   различие  между   децата  от  лесбийски  и  нелесбийски
 семейства по разпространеност и видове психиатрични разстройства а освен това по тези параметри, те са сходни
 и с децата от пълни хетеросексуални семейства. Щателно  бяха изследвани и приятелските отношения на децата
 и отново не бе открито никакво различие в поведението.
    Трябва да признаем, че приведените данни си  имат своите ограничения. Първо, голяма част от наблюдаваните
 деца са  започнали  своя  живот  в  хетеросексуални семейства и затова данните не позволяват да правим същите
 изводи и  за  деца, които  още от раждането си живеят в лесбийски  семейства.  Второ,  наблюдаваните  деца  са  в
 ученическа възраст. Едно от главните опасения при решаване въпросите за родителските права е това, че детето,
 израснало с  такава  майка,  също  ще  стане  хомосексуално.  Доколкото  обществото  ни  е  настроено   негативно
 срещу жените - лесбийки  и мъжете - гейове, съдът  обикновено  възприема  тази  алтернатива като нежелателна.
 Изследванията на  по-големи   деца  показват,  че  тези,  израснали  в  лесбийки  семейства  не  се  самоопределят
 като хомосексуални  по-често,  отколкото  децата  от   хетеросексуални  семейства.  Не  бива  и  да  забравяме,  че
 в по-голямата си  част,  лесбийките  и  хомосексуалистите  са  израснали  в  хетеросексуални  семейства.  Третото
 ограничение на  обсъжданите  данни  се  състои в това, че всички  майки  сами  са  пожелали  да  бъдат включени
 в изследването: възможно е, техният опит да не е разпространен  върху  всички  майки - лесбийки.  Обаче,  искам
 да подчертая,  че  изследванията,  чиито  данни  обсъждаме,  са  проведени  в  различни  региони,  а семействата -
 респонденти се различават по най-различни параметри (произход, социален статус и т.н.). 
    И  така, получените  резултати  са  сходни  и  навеждат  на  хипотезата  за  всеобщност  на  своя  характер.  Като
 заключение може  да се каже, че тези  данни  НЕ  подкрепят предположението, че децата от лесбийски семейства
 изпитват трудности  при  половото  си  самоидентифициране, чувстват  несъответстваща  полова принадлежност,
 стават или  хомосексуални,  или  жертви  на  психически  разстройства,  вследствие  на  полученото  възпитание.

ПРОЧЕТЕТЕ  ОЩЕ  МАТЕРИАЛИ  ОТНОСНО ХОМОСЕКСУАЛНИТЕ БРАКОВЕ:

Хомосексуалният брак - За и Против
  
Хомосексуалният брак - За и Против

Мисли за сватбената церемония
   Мисли за сватбената церемония

 

  Преведено от руски на български: eva_s (Весела) със специални благодарности от bglesbian и лично от мен!
  Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 есета   главна