Моника ПисанкъневаКонференция “Предотвратяване и защита от дискриминация”
 
30 – 31 януари 2004 г

  

      На 30 и 31 януари  Ресурсен  център  на  лесбийки  и  бисексуални  жени “Билитис” взе участие в конференция
 на  тема  “Предотвратяване   и   борба  с  дискриминацията”,  организирана  от  БГО  “Джемини”  и  финансирана
 от  I L G A - Europe.   Между   участниците  в  конференцията  преобладаваха  представители  на  румънската  гей
 организация  ACCEPT  и  други   румънски   правозащитни  организации.  ACCEPT  е  партньор  на  “Джемини”  по
 основния  проект,  по   който  тя   работи   последните  3  години  –  т.нар.  Балкански  триъгълен  проект,  третият
 партньор  в   който   е   Холандската   организация   COC,   чийто   представители   не   успяха   да   се   включат  в
 конференцията.  В конференцията  взе  участие  и  най-новата  българска  организация  на  лесбийки,  гей  мъже,
 транссексуални,  бисексуални  и  интерсексуални – “Queer  Bulgaria”.  За наша радост, БГО “Джемини” вече няма
 да е сама в усилията си да защитава правата на гей и лесбийки в България. 

Моника Писанкънева и Павлина Найденова   Представителството на други организации, с които “Джемини” възнамерява
 да  си   партнира   за   предотвратяване   на  дискриминацията  в  България  се
 изчерпваше с един представител на Българската  социалистическа  младеж  и
 един на  Центъра  за  независим  живот. Български експерти от правозащитни
 организации като  Български  Хелзински Комитет  и Фондация “Романи Бах”
 участваха  единствено  в  ролята  на  лектори  и  не  присъстваха  през цялото
 време  на  конференцията.  Финансиращата организация беше представена от
 своя  Изпълнителния  Директор,  Ейлза  Спиндлер,  и Биргит Хардт, служител
 на ILGA, отговарящ  за  връзки с партньорските организации. Интересно беше
 присъствието  на   Дайан  Фишер - свещеник  от  течение  на протестантската
 църква  (Metropolitan Church) – първата,  която  благославя  браковете  между
 хомосексуални. В момента църквата има свои  представителства в 18 страни  по света и се стреми да се установи
 и в България.  Участието  на  чуждестранните  гости се превърна  във фокус на пресконференцията, проведена в
 края на двудневния  семинар, поне доколкото  стана  видно от репортажа, излъчен във вечерните новини на BTV
 на 31.01.2004 г. Участието на  представители  на  другите български ЛГБТ организации в конференцията не беше
 споменато от БГО “Джемини”.

     Програмата   на   конференцията   включваше  представяне  на  директивите  на  Европейския  съюз  за  расово
 равенство, 
равни   възможности   и   осигуряване   на   заетост,   както   и   на   сегашното   българско  и  румънско
 законодателство по отношение  предотвратяване  на  дискриминацията.  Румънски експерти от Център за правна
 информация   представиха   европейските   директиви  и  дадоха   примери  за  пряка  и  непряка  дискриминация.
 До  дискусия  не  се  стигна  поради  изключително  разнообразното  ниво  на  участниците  в  семинара.  Времето,
 отделено  за  дискусия, беше  използвано  за  задаване на въпроси към лекторите, най-често свързани с конкретни
 примери на дискриминация. 

Моника Писанкънева     Представителите  на   I L G A   пристигнаха  с  известно  закъснение  поради
 забавяне   в   полетите.    Поради   тяхното   закъснение   настъпиха   сериозни
 промени  в  предварително  обявената програма  и  някои  от представянията,
 които трябваше да  бъдат направени  от  Биргит  Хардт, в крайна сметка бяха
 направени   от   румънските  колеги.   Не  стана   ясно   какви   точно  цели  са
 заложени  в  планираните  дискусии,  които  така  или   иначе  не  се  състояха
 поради слаба организация на времето, както и поради липса на фасилитатори.

    Какво все  пак  научихме на тази конференция и с какво беше участието ни
 полезно? 
    Получихме  яснота  относно българския  закон за защита от дискриминация,
 влязъл  в  сила  от  01.01.2004г.  Законът  защитава  от  дискриминация  физически лица, сдружения на физически
 лица и юридически  лица  на  територията  на  България, 
дискриминирани  на  основата  на  пол, раса, народност,
 етническа  принадлежност,   гражданство,  произход,   религия  или  вяра,  образование,  убеждения,  политическа
 принадлежност,   лично   или   обществено   положение,   увреждане,   възраст,   сексуална   ориентация,   семейно
 положение,  имуществено  състояние  или  на  всякакви  други  признаци,  установени  в закон или международен
 договор,  по  който  България  е  страна.  (За допълнителна  информация  прочети “Възможности и ограничения в
 прилагането българския закон за защита от дискриминация”)

     По мнението на Директора на I L G A - Europe,  Ейлза  Спиндлер, това е един от най-добрите и широко-обхватни
 закони за защита  от  дискриминация,  приемани  в  рамките  на  Европа.  Дали  обаче той ще подобри  съществено
 качеството   на   живота   на   традиционно   дискриминирани   групи   в   България,   зависи   в  голяма  степен  от
 ефективността на българската съдебна система, както и от активността на правозащитни организации. 

Моника Писанкънева     В края на  първия  ден  на  конференцията,  Ресурсен  център  “Билитис”  и
 “Queer Bulgaria” инициираха  кратка  опознавателна среща с представителите
 на ILGA, на която поканиха и БГО “Джемини”. В срещата взе участие Биргит
 Хардт,  която   приветства   усилията   на   Queer   Bulgariа   да  се  превърне  в
 обединяващ  фактор  и  подкрепяща   организация   на  всички  съществуващи
 формални и неформални  сдружения на лесбийки, гей  мъже, транссексуални,
 бисексуални   и   интерсексуални   в   България.   Изтъкна   се   желанието   на
 I L G A - Europe  да  партнира с всички  действащи  на  територията на Европа
 подобни  организации  и  да  ги  подпомага  с обмен на информация, създаване
 на партньорства и  споделяне  на  опит.  Queer  Bulgaria  предложи  в  края  на
 срещата   на   БГО “Джемини”   своята  помощ   при    разработване   на   обща
 стратегия  за  предотвратяване  на  дискриминацията  срещу  ЛГБТИ  в  България.  Направена  беше  уговорка за
 следваща среща, на която ще се обсъдят възможностите за съвместни действия.

     Ресурсен  център  “Билитис”  би  проявил  интерес  за  сътрудничество  с  “Джемини”,  единствено при условие,
 че внимателно се  планират  всички  аспекти  на  съвместната  дейност и  се отделя  изключително  внимание  на
 качеството на публичните изяви.
 София - 31-01-2004г.

 текст:     Моника Писанкънева  -  Председател  на  Ресурсен  център  на лесбийки и бисексуални жени “Билитис” -
                пълноправен член на I L G A

 снимки: http://conference.queer-bulgaria.org/

     Във връзка с  горната  публикация,  в  Bilitis  се  получи  писмо  от  БГО "Джемини",  донесено  от  куриерска   служба и
 адресирано  до  Моника  Писанкънева,  която  ни  помоли  да   го  публикуваме  под  нейната  статия.  Нещо  като  "право
 на отговор". Ние приехме, защото  смятаме  за  правилно  посетителките  на сайта  на  Bglesbian да могат да се запознаят с
 всички гледни точки и позиции. Разбира се, ние си запазваме правото на коментар.

   Писмото на "Джемини", можете да видите тук:  страница 1-ва - https://bg-lesbian.com/bilitis/gempis1.jpg
                                                                                    страница 2-ра - https://bg-lesbian.com/bilitis/gempis2.jpg
   Отговора на Моника Писанкънева можете да видите тук:         - https://bg-lesbian.com/bilitis/monikaotg.htm
   Коментара на Bglesbian можете да видите тук:                             - https://bg-lesbian.com/bilitis/bgleskom.htm

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 главна